لیست موضوعی
اخبار و مصاحبه
روزنامه صبا، شماره ی 291 خود را به محمد مهدی گورنگی تقدیم کرد
روزنامه صبا، شماره ی 291 خود را به محمد مهدی گورنگی تقدیم کرد
روزنامه صبا، شماره ی 291 خود را به مناسبت زادروز محمد مهدی گورنگی به وی تقدیم کرد.
این شماره که در روز دوم تیرماه 1394 همزمان با زادروز گورنگی منتشر شد، سربرگ تمام صفحات خود را به زندگینامه و یادداشتی از محمد مهدی گورنگی در اعتراض به استفاده ابزاری از هنر موسیقی اختصاص داد.
لینک نسخه ی پی دی اف این شماره از روزنامه ی صبا:

منبع:
روزنامه صبا