لیست موضوعی
اخبار و مصاحبه
بی‌توجی به موسیقی٬ بی‌توجهی به تاریخ٬ فرهنگ و هنر کشور است
تدریس موسیقی در مدارس کشور یک ضرورت است. گفتگوی هفته نامه نسل خورشید با محمد مهدی گورنگی